Compex

Compex - Przegląd wszytskich kategorii (5)

Compex Stymulatory miê¶ni... dla treningu i do dobrego samopoczucia.

Bazuj±c na swoim Know-How wiêcej ni¿ 18 Lat w tej medyczynej technologi z wyczynowcami i trenerami wynalaz³ Compex swoje elektroniczne Stymulatory miê¶ni dla sportowca, Figury- i Fitness zachwyconych i dla ca³ej rodziny. Dziêki tej wysoko-technologicznej precyzji, tego komfortu i mi³ego korzystania s± Compex-Stymulatory idealnym uzupe³niaczem trening, aby t± muskulaturê trenowaæ, t± sportow± sprawno¶æ podwyrzszyæ, odpoczynek u³atwiaæ tak¿e dobre samopoczucie poprawiæ i ewentualnie bóle z³agodziæ.

Ze swoimi dojrza³ymi precyzyjnymi urz±dzeniami oferóje Compex jedno zaprogramowanie tej frekwencji i mocy impulsa, z czym ró¿ne obci±¿enia miê¶ni wygenerowane mog± byæ - ¦i³a, Szybka ¶i³a, Wytrzyma³o¶æ i Wypoczynek - bez wszelkich bulów. Ten Compex Mikroprocesor steróje ten rodzaj pracy miê¶ni pod przestrzeganiem fizjologicznej zasad trenowania.

Pytania i odpowiedzi do stymólacji miê¶ni z Compex

Sprzęt fitness
Odwiedź nas i przetestuj sprzęt!
66 sklepów w Europie,
najbliższy w Warszawie
FITSHOP - nr 1 w Europie do fitnessu domowego
66x w Europie