Horizon Fitness

Horizon Fitness - Przegląd wszytskich kategorii (15)

Startóje Pañstwo do nowych horyzontów!

Horizon-Fitness i Vision-Fitness startój± jako dywizja tej Trek Bicycle Company, jeden który na ca³ym ¶wiecie najwiêkszy Producent od Jako¶æi-Outdoor-Rowerów. Od 1996 koncentróje siê ten Fitness dzia³ (Vision-Fitness i Horizon-Fitness) jako niezale¿ne przedsiêbiorstwo na, wprowadzenie do rynku innowacyjne Fitness produkty pokonynuowaæ.
Ta filozofia przedsiêbiorstwa jest to, mo¿liwie jak najwiêcej jako¶æi i warto¶æ w te produkty w³o¿yæ, i tak± sam± kombinacje od jako¶æi, warto¶æi i wysokowarto¶ci w funkcji oferowaæ, ktura to gruntowe przedsiêbiorstwo do najczê¶ciej poszukiwanych oferentów dla rowerów w USA zrobi³a.
Bêd± wy³±cznie wysokowarto¶ciowe komponenty u¿ywane, aby Pañstwu jeden wysoko efektywny Trening umo¿liwiæ.

Sprzęt fitness
Odwiedź nas i przetestuj sprzęt!
67 sklepów w Europie,
najbliższy w Warszawie
FITSHOP - nr 1 w Europie do fitnessu domowego
67x w Europie