Schwinn

Schwinn - Przegląd wszytskich kategorii (8)

Schwinn Fitness stoi dla do¶wiadczenia i jako¶æi.

Schwinn produkuje od ponad trzech dziesiêciolatach "urz±dzenia for the good life". Innowacje i jako¶æie zrobi³y Schwinn Fitness do tego, co ta Firma dzi¶ jest: Jeden z wiêkszych na ca³ym ¶wiecie producentów od Fitness urz±dzeñ. Bie¿nie, Bikes, Ellipticals i urz±dzenia do ¶i³owego treningu s± tymi najwarzniejszymi produktami tej Home-Fitness-kolekcji i zosta³y z biegiem lat bezustannie ulepszone i przepracowane.

Z Schwinn-urz±dzeniami trenuje pañstwo te¿ w domu na Studio-poziomie!

Sprzęt fitness
Odwiedź nas i przetestuj sprzęt!
67 sklepów w Europie,
najbliższy w Warszawie
FITSHOP - nr 1 w Europie do fitnessu domowego
67x w Europie