Life Fitness

Fitness equipment from the world's leading manufacturer, Life Fitness

Life Fitness: one of the leading manufacturers of fitness equipment

Life Fitness is one of the world's leading and most renowned suppliers of endurance and strength training equipment and group training products in the fields of fitness, prevention, and health. The mission to provide solutions that motivate people to lead an active lifestyle is successful: hardly any other manufacturer enjoys such a high level of trust among commercial studios and private users.
Numerous professional teams from the highest leagues of popular sports such as American football, basketball, ice hockey, or baseball rely on the performance of Life Fitness sports equipment to train their players,
which proves the integrity of Life Fitness along with a commitment to maximum quality.
Life Fitness - Przegląd wszytskich kategorii (14)

Life Fitness jest jednym na ca³ym ¶wiecie czo³owym producentem od wytrzyma³o¶æiowych- i ¶i³owych treningowych urz±dzeñ dla tego Fitness-, prewencji- i zdrowia rynka. Ju¿ ten pierwszy produkt, ten Lifecycle Rower ergometer, rewolucjonizowa³ przed nad 30 latami jako pierwsze elektroniczne Fitness urz±dzenie ten Fitness ¶wiat. Ledwo jednemu innemu oferentowi podaruj± komercyjne studia i prywatne korzystnicy na ca³ym ¶wiecie wiêcej zaufanie - jeden dowód dla tej integralno¶æi od Life Fitness i tego zobowi±zania do najwyrzszej jako¶æi.

Te Life Fitness-urz±dzenia przekupywywuj± przez wysokowarto¶æiowe przetworzenie i ekstremaln± trwa³o¶æ. Ten wyj±tkowy, nieosi±galny ruch tego Life Fitness Cross-trena¿era, ta opatentowana Life Fitness FlexDeck-t³umienia technologia przy tych bie¿niach albo te¿ ta niepodleg³o¶æ od sieæi pr±du dziêki tej zintegrowanej maszyny pr±dnicy przy tych Rowerowych ergometrach-Rowerach treningowych - Life Fitness oferuje Pañstwu nieosi±galne cechy sprawno¶æi.

Te Life Fitness Parabody ¶i³owe stacje pozwalaj± Pañstwu przy minimalnej czasoch³onno¶æi jeden trening w Studio jako¶æi. Ten w³a¶æiwy wybór æwiczeñ, jedno ergonomiczne trening uczucie i ta mo¿liwo¶æ, te æwiczenia zawsze rozszerzyæ - to s± te istniej±ce cechy der Life Fitness Parabody Training systemy.

Life Fitness inwestuje w badania i rozwój jak prawie nie jeden inny producent i daje tylko te najlepsze ergonomiczne koncepty byæ wa¿ne. Te najtwardniejsze standardowe testy. Te wysokowarto¶æiowe materia³y. Te nowoczesne metody wytwarzania. Te ostre normy bezpieczeñstwa. Ten rezultat? Sprawno¶æ bez ograniczeñ. Jako¶æ bez kompromisów.

Life Fitness-urz±dzenia s± te idealne, godne zaufania treningowe partnerzy dla Pañstwa Fitnessu.

Sprzęt fitness
Odwiedź nas i przetestuj sprzęt!
67 sklepów w Europie,
najbliższy w Warszawie
FITSHOP - nr 1 w Europie do fitnessu domowego
67x w Europie